ciste

Nedeľa , 27 November 2022
Poslanie MMC Tlačiť

Molekulárna medicína a jej postavenie na Slovensku

Výsledky dlhoročného výskumu v oblasti molekulárnej biológie priniesli v posledných desaťročiach nesmierne množstvo detailných informácií o biologických procesoch na úrovni základných stavebných kameňov živých organizmov, akými sú napr. nukleové kyseliny, či bielkoviny. Molekulárna medicína je nový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá aplikáciou týchto poznatkov molekulárnej biológie do klinickej praxe. Jedným z hlavných poslaní molekulárnej medicíny je preklenúť obmedzenia, ktoré so sebou prináša tradičná klinická diagnostika upriamujúca sa na symptóm (prejav) daného ochorenia a jeho zvládnutie tzv. symptomatickou liečbou, za predpokladu rovnakého účinku tejto liečby u každého pacienta. Molekulárna medicína naopak vychádza z hlbokého poznania mechanizmov na molekulárnej úrovni, pričom berie do úvahy aj individuálnu variabilitu v genetickej výbave každého pacienta. Tým dáva možnosť vzniku tzv. personalizovanej diagnostiky - liečby, alebo výberu vhodného preventívneho opatrenia, ktoré by malo zabrániť vzniku ochorenia.

Na Slovensku spôsobilo dlhodobé podfinancovanie zdravotníctva a vedy v ostatných dvoch desaťročiach výrazné zaostávanie v implementácii molekulárnej medicíny v klinickej praxi, a tým k jej reálnej dostupnosti v rámci preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike v porovnaní s vyspelými krajinami sveta, a jednak významne obmedzilo výskum v molekulárnej diagnostike, ako aj výchovu odborníkov v tejto oblasti.

Molekulárno-medicínske centrum má ambíciu presadzovať členstvo Slovenska prostredníctvom Európskej molekulárno-biologickej konferencie do partnerstva s European Molecular Biology Laboratory (EMBL - najvyššou európskou autoritou v molekulárnej biológii pôsobiacou už od roku 1974). Členstvom v EMBL je možné jednak získať priamy prístup k špičkových technológiám dostupných výhradne pre členov EMBL, ale predovšetkým zabezpečiť vysoko kvalifikované vzdelávanie odborníkov v oblasti molekulárnej medicíny v rámci množstva tréningových programov, ktoré EMBL poskytuje.

 

Hlavné aktivity centra sú:

• koordinácia a implementácia interdisciplinárnych projektov v oblasti molekulárnej medicíny
• zaobstarávanie a prevádzkovanie biomedicínskych technológií• prenos výsledkov základného výskumu do klinickej praxe
• vedecká výchova a vzdelávanie v oblasti molekulárnej medicíny
• poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v súlade s príslušnou legislatívou
• zabezpečovanie poradenstva a expertíznych služieb pre odbornú i laickú verejnosť

 

Krátkodobé ciele

• konsolidácia ľudských zdrojov, technického vybavenia a zavedených metodík v rámci MMC
• vypracovanie a realizácia plánu pre zavedenie nových metodických postupov pre molekulárnu diagnostiku
• vytvorenie internetového portálu MMC
• monitorovanie existujúcich a aktívne nadväzovanie nových spoluprác medzi klinickými pracoviskami a jednotlivými laboratóriami MMC
• zosúladenie služieb centra tak, aby spĺňali formálne náležitosti nevyhnutné pre funkciu MMC ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
• na základe uceleného balíka služieb pre molekulárnu diagnostiku, začať rokovania medzi MMC a zdravotnými poisťovňami o zmluvách o úhrade za
vykonané služby

Dlhodobé ciele

• sledovanie trendov vývoja technológií a metodík pre molekulárnu diagnostiku, podľa dohodnutých priorít zabezpečovať ich implementáciu v rámci
finančných možností centra a požiadaviek klientov
• vytvorenie atraktívneho pracovného prostredia, ktoré umožní stabilnú prevádzku MMC
• kontinuálne zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb, vrátane medzinárodnej štandardizácie a certifikácie metód molekulárnej diagnostiky
• prostredníctvom prezentácií pre odbornú ale i laickú verejnosť v médiách, odbornej tlače propagovať ciele, funkciu a dostupné služby MMC
• nadväzovanie medzinárodných spoluprác a podieľanie sa na medzinárodných projektoch v oblasti molekulárnej diagnostiky

Posledná úprava Utorok, 05 Máj 2015 13:05