ciste

Thursday , 11 August 2022
Prietokový cytometer BD FACSCanto II (RMMC) Print

Prietokový cytometer BD FACSCanto II

V rámci projektu Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny, zakúpilo Molekulárno-medicínske centrum (MMC) z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) Prietokový cytometer BD FACSCanto II firmy Becton Dickinson (USA). Prístroj inštaloval Ing. Pawel Zieba zástupca distribútora firmy Becton-Dickinson, v dňoch 6.-7.09.2010. Prístroj je umiestnený v Ústave experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7.

Prietokový cytometer (BD FACSCanto II) je prístroj na meranie fyzikálno-chemických vlastností buniek alebo iných biologických častíc, umiestených v kvapalnej suspenzii, po ich interakcii s laserovým lúčom. Základnou aplikáciou jeho využitia je imunodiagnostika krvných malignít (leukémií a lymfómov) t.j. detekcia povrchových, cytoplazmatických a jadrových znakov nádorových buniek na základe stanovenia ich imunofenotypu pomocou prietokového cytometra.

 

Last Updated on Thursday, 21 April 2011 08:59