ciste

Nedeľa , 27 November 2022
Rozvoj Molekulárno–medicínskeho centra SAV Tlačiť

 

 

 

Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny. je projektom, realizovaným v rámci podpory grantových mechanizmov Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a rozvoj organického funkčného celku, ktorý bude pod hlavičkou a záštitou MMC SAV uskutočňovať výskum, vývoj, vzdelávanie a poskytovanie služieb v oblasti molekulárnej medicíny v Slovenskej republike využitím a rozvojom technológií a ľudských zdrojov, ktorých základy boli položené v partnerských zakladajúcich ústavoch. MMC SAV pracuje v piatich odborných sekciách, ktorých garantmi sú jednotlivé zakladajúce ústavy: cytoanalytická sekcia (Ústav experimentálnej onkológie SAV), genomická sekcia (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV), proteomická sekcia (Virologický ústav SAV), sekcia bioimagingu a bioinformatiky (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV) a sekcia regeneračnej medicíny (Neurobiologický ústav SAV).

 

 

Čiastkové ciele:

• sledovanie trendov vývoja technológií a metodík pre molekulárnu diagnostiku, podľa dohodnutých priorít zabezpečovať ich implementáciu v rámci finančných možností MMC SAV a požiadaviek partnerov
• vytvorenie atraktívneho pracovného prostredia, ktoré umožní stabilnú prevádzku MMC SAV a motiváciu odborných pracovníkov v zotrvaní vo vede a výskume na Slovensku
• sústavné zabezpečovanie kvality poskytovaných služieb v molekulárnej medicíne, vrátane medzinárodnej štandardizácie a certifikácie metód molekulárnej diagnostiky
• prostredníctvom prezentácií pre odbornú ale i laickú verejnosť v médiách propagovať ciele, funkciu a dostupné služby MMC SAV a molekulárnej medicíny ako takej
• nadväzovať regionálnu a medzinárodnú spoluprácu a podieľanie sa na národných a medzinárodných projektoch v oblasti molekulárnej diagnostiky.

Zámer projektu, ako jeho konečný cieľ, je zlepšiť zdravotnícku starostlivosť o pacienta na Slovensku prostredníctvom rozvoja, podpory a zavádzania koncepcie a výsledkov analýz molekulárnej medicíny do praxe.

 

 

Výstupy publicity

Posledná úprava Štvrtok, 03 November 2011 11:44